Paraburgim ndaj B.Sh. për vjedhje të rëndë

Paraburgim ndaj B.Sh. për vjedhje të rëndë

Kaçanik 20 prill 2021 – Gjykata Themelore në Ferizaj – Dega Kaçanik, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Ferizajt, për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit B.Sh.. shtetas i Republikës së Kosovë, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 315 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Pas mbajtjes së seancës dëgjimore dhe analizimit të shkresave të lëndës, gjyqtari i procedurës paraprake i Divizionit Penal – Burhan Berisha, ka vërtetuar faktin se i pandehuri më 2 prill 2021 në Ferizaj, tek shtëpia e të dëmtuarit A.K. me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete, me përdorimin e forcës e ka hapur derën hyrës të shtëpisë, fillimisht ka ndërruar rrobat duke i lënë në shtëpi dhe nga aty i ka marrë rrobat e djalit të të dëmtuarës si dhe nga çanta e të njëjtës ka marrë shumën e të hollave tridhjetë (30) euro, dhjetë (10) dollar, dhjetë (10) kruna suedeaze si dhe çelësat e veturës “Audi”, me të cilën pastaj është nisur për në drejtim të Hani të Elezit dhe në pikën kufitare nuk është ndaluar fare, duke vazhduar në drejtim të Republikës së Maqedonisë Veriore, mirëpo i njëjti nga patrulla e policës është ndjekur nga prapa dhe në largësi nga pika kufitare në territorin e Maqedonisë, është ndaluar dhe arrestuar.

Gjyqtari i procedurës paraprake, kërkesën e prokurorit të shtetit për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit, e ka aprovuar si të bazuar dhe të njëjtit i është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej një (1) muaji.

Me këtë rast palët njoftohen se ankesa kundër këtij aktvendimi nuk e shtynë ekzekutimin e tij.