Dy (2) vjet e gjashtë (6) muaj burgim dhe katërqind (400) euro gjobë, për veprën penale vjedhja e rëndë

Dy (2) vjet e gjashtë (6) muaj burgim dhe katërqind (400) euro gjobë, për veprën penale vjedhja e rëndë

Ferizaj, 11 maj 2022 – Gjykata Themelore në Ferizaj, ka shpall aktgjykim dënues ndaj të pandehurit K.P., shtetas i Republikës së Kosovës, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, për shkak të veprës penale vjedhja e rëndë nga neni 315 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Gjykata Themelore në Ferizaj, përkatësisht gjyqtari individual i Divizionit Penal, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe pranimit të fajësisë nga i pandehuri, e shpalli fajtor dhe të njëjtin e gjykoi me dënim me burgim në kohëzgjatje prej dy (2) vjet e gjashtë (6) muaj si dhe dënim me gjobë në shumë prej katërqind (400) €.

I pandehuri K.P., akuzohet se më datë 21-22 tetor 2020, në Ferizaj, me dashje dhe me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete ka kryer veprën penale vjedhja e rëndë nga neni 315 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit të aktgjykimit në formë të shkruar. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes Gjykatës Themelore të Ferizajt.