Paraburgim ndaj N.H. i dyshuar për dy vepra penale “Sulmi ndaj personit zyrtar” dhe “arratisja e personit të privuar nga liria”

Paraburgim ndaj N.H. i dyshuar për dy vepra penale “Sulmi ndaj personit zyrtar”  dhe “arratisja e personit të privuar nga liria”

Ferizaj, 11 maj 2022 – Gjykata Themelore në Ferizaj – Dega në Kaçanik, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Ferizajt, për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit N.H. shtetas i Republikës së Kosovës, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprat penale sulmi ndaj personit zyrtar nga neni 402 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), dhe veprës penale arratisja e personit të privuar nga liria nga neni 397 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Pas mbajtjes së seancës dëgjimore dhe analizimit të shkresave të lëndës, gjyqtari i procedurës paraprake i Departamenti i Përgjithshëm, ka vlerësuar se ekziston dyshimi i bazuar, se i pandehuri ka kryer veprat penale sulmi ndaj personit zyrtar nga neni 402 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 1; arratisja e personit të privuar nga liria nga neni 397 paragrafi 1; – vepra të cilat janë të sanksionuar me Kodin Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Gjyqtari i procedurës paraprake, kërkesën e prokurorit të shtetit për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit e ka aprovuar si të bazuar konform dispozitave të KPPRK-së, dhe të njëjtit i është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej tridhjetë (30) ditë.

Me këtë rast palët njoftohen se ankesa kundër këtij aktvendimi nuk e shtynë ekzekutimin e tij.