Dënim burgimi dhe gjobë, ndaj tre (3) të akuzuarve për narkotik

Dënim burgimi dhe gjobë, ndaj tre (3) të akuzuarve për narkotik

Ferizaj, 3 shtator 2021 – Gjykata Themelore në Ferizaj, ka shpall aktgjykim dënues ndaj të pandehurit Sh.M.; B.H. dhe A.A. shtetas të Republikës së Kosovës, të akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, për shkak të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e pa autorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 paragrafi 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK); veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 paragrafi 1 të KPRK-së, si dhe ndaj të pandehurit B.H. dhe A.A. për veprën penale Posedimi i pa autorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 paragrafi 2 të KPRK-së.

Kryetari i Trupit Gjykues i Departamentit për Krime të Rënda – Sahit Krasniqi, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, pranimit të fajësisë nga të pandehurit, të pandehurin Sh.M. e gjykoi me dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej dy (2) vjet dhe dënim me gjobë në shumë prej nëntëqind (900) euro, të pandehurin B.H. e gjykoi me dënim me gjobë në shumë prej pesëqind (500) euro si dhe të pandehurit A.A.. dënim me gjobë në shumë prej pesëqind (500) euro.

I pandehuri Sh.M. akuzohet se më 30 qershor 2021 në Ferizaj, pa autorizim ka shpërndarë dhe shitë substanca apo preparate të cilat janë shpallur me ligj si narkotik, në atë mënyrë që ditën kritike pas marrëveshjes paraprake, i shet të pandehurit B.H. shtatë (7) qese me substancë narkotike të llojit marihuanë, me peshë prej 2.73 gram, për çmimin prej 25 € dhe menjëherë pas kësaj, zihet në flagrancë nga ana e policisë duke bërë shitblerjen e substancës narkotike të llojit marihuanë me të pandehurin A.A. në banesën e tij, ndërsa me rastin e kontrollit të banesës nga ana e Policisë së Kosovës, në dhomën e gjumit janë gjetur dhe sekuestruar edhe 25 qese me substancë narkotike të llojit marihuanë me peshë prej 8.25 gram, të përgatitura për shitje, një qese tjetër me peshë 6.54 gram, 80 copë qese të zbrazëta të plastikës që shërbejnë për mbushjen e marhuanës, një qese me 10 copë fara të substancës narkotike të llojit Kanabis Sativa me peshë 0.4 gram, si dhe një peshore për matjen e marihuanës. Ndërsa të pandehurit B.H. dhe A.A. po të njëjtën ditë pa autorizim kanë poseduar substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuanë, me peshë prej 2.73 gram, të vendosur në shtatë qese të vogla najloni, të cilat paraprakisht i kishte blerë nga i pandehuri Sh.M. Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit të aktgjykimit në formë të shkruar. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes Gjykatës Themelore të Ferizajt.