Sud
Ogranak
Od
Do
Broj predmet 
Sudija
     
Vrsta Broj predmet Vrsta predmeta Datum & Vreme Broj Sale Sudija Status Sledeća sednica
P 2022:160471 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 01.02.2023
09:30
Zyra e gjykatësit Hakile Ilazi
C 2022:176070 Civile Kontestimore 01.02.2023
09:30
Kati II Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Lela Petkovic
P 2023:005015 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 01.02.2023
10:00
Kati III Salla e gjykimeve nr. 4 -Ferizaj Imri Sejda
C 2020:050766 Civile Kontestimore 01.02.2023
10:00
Kati II Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Lela Petkovic
P 2023:005024 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 01.02.2023
10:30
Kati III Salla e gjykimeve nr. 4 -Ferizaj Imri Sejda
C 2020:050772 Civile Kontestimore 01.02.2023
10:30
Kati II Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Lela Petkovic
C 2020:039366 Civile Kontestimore 01.02.2023
11:00
Kati II Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Lela Petkovic
C 2020:044230 Civile Kontestimore 01.02.2023
11:30
Kati II Salla e gjykimeve nr. 5 -Ferizaj Lela Petkovic