Katër (4) vjet burgim ndaj të pandehurit S.G, për veprat penale të narkotikëve 

Katër (4) vjet burgim ndaj të pandehurit S.G, për veprat penale të narkotikëve 

Gjykata Themelore në Ferizaj, trupi gjykues i Departamentit për Krime të Rënda, sot më 15 nëntor 2018, shpalli aktgjykim dënues ndaj të pandehurit S.G i cili sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelorë në Ferizaj, akuzohet se ka kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e pa autorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 paragrafi 1 lidhur me nenin 281 paragrafi 1 nën paragrafi 1.9 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Trupi Gjykues i kryesuar nga gjyqtari Sahit Krasniqi, pas mbajtës së shqyrtimit gjyqësor fillestar pranimit të fajësisë nga i pandehuri S.G për veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e pa autorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 paragrafi 1 lidhur me nenin 281 paragrafi 1 nën paragrafi 1.9 të KPRK-së, të pandehurin e shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënim burgimi në kohëzgjatje prej katër (4) vjet dhe dënim me gjobë në shumë prej dymijë (2.000) euro, ndërsa konform nenit 115 të KPPRK-së dhe nenit 273 paragrafi 5 të KPRK-së konfiskohet vetura e markës “Peugeot 307” si dhe telefoni i markës “Iphone 8” të cilat janë përdorur për kryerjen e veprës penale.

I pandehuri S.G, akuzohet se në qershor të vitit 2018 në Ferizaj, gjatë një kontrolli nga ana e Policisë së Kosovës, përkatësisht Njësiti për Hetimin e Trafikimit me narkotik – Gjilan në bashkëpunim me njësinë në Ferizaj, në shtëpinë të cilën e mbikëqyr i pandehuri, është gjetur substancë narkotike e llojit marihuanë në peshë prej 30 kg, të cilën substancë i pandehuri e kishte poseduar në mënyrë të paautorizuar me qëllim shitje apo shpërndarje.

Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit të aktgjykimit në formë të shkruar. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes Gjykatës Themelore të Ferizajt.